Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Mesík servis s.r.o.

Zadáním objednávky v internetovém systému společnosti Mesík servis s.r.o. (dále jen Mesík) na adrese www.mesik.cz (dále jen Systém), nebo svojí registrací v Systému, potvrzuje uživatel, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje souhlas s jejich zněním a že je akceptuje v celém rozsahu.

Mesík je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Mesík se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Mesík zpracovává pouze běžné osobní údaje, a to pouze za účelem doručování zásilek a předávání informací souvisejících s doručováním zásilek uživateli.

Mesík zpracovává tyto běžné osobní údaje k doručované zásilce:
- Objednatel zásilky – IP adresa, jméno, telefon, email
- Odesilatel zásilky – adresa, jméno, telefon, email
- Adresát zásilky - adresa, jméno, telefon, email
- Jméno a podpis odesilatele i adresáta zásilky na přepravním listu.

Mesík zpracovává tyto běžné osobní údaje registrovaného uživatele – fyzické osoby:
- Historie přihlášení do systému s IP adresami
- Jméno, Fakturační adresa, Telefon, Email pro zasílání faktur
- Jméno, Adresa provozovny, Telefon, Email

Mesík uchovává získané osobní údaje po dobu nejméně 6 (šesti) měsíců od objednání zásilky, nebo po dobu trvání registrace uživatele v Systému.

Osobní údaje u zásilek objednaných neregistrovanými uživateli, jsou automaticky mazány 6 (šest) měsíců od doručení zásilky, nebo od objednání zásilky, pokud zásilka nebyla doručena.

Mesík automaticky ukončuje registraci a provede výmaz získaných osobních údajů všem registrovaným uživatelům, kteří v průběhu 24 (dvacetičtyř) měsíců neuskutečnili žádnou objednávku.

Uživatel má právo požadovat od Mesíka přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Žádost o ukončení zpracování osobních údajů je třeba zaslat písemně na adresu sídla Mesíka, nebo emailem na adresu obchod@mesik.cz

Mesík se zavazuje na žádost uživatele ukončit zpracování osobních údajů uživatele a osobní údaje smazat, pokud nemá povinnost nebo právo uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona nebo k tomuto uložení nemá jiný zákonný důvod.

Mesík má povinnost informovat uživatele, pokud nemůže z oprávněných důvodů provést výmaz osobních údajů.

Mesík má právo předat získané osobní údaje svým smluvním dopravcům v rozsahu nezbytně nutném pro doručení konkrétní zásilky.

Mesík umožňuje přístup k získaným osobním údajům smluvním subdodavatelům v rozsahu nezbytně nutném pro technickou údržbu či správu Systému.

Mesík prohlašuje, že se všemi subdodavateli, kteří v rámci plnění svých závazků vůči Mesíku mají přístup k získaným osobním údajů, má uzavřené příslušné smlouvy zahrnující také ochranu dat a osobních údajů.

Mesík má právo využít osobní údaje uživatele pro předávání informací uživateli spojených s doručováním zásilek Mesíka, a to zejména odesílání faktur v elektronické podobě, odesílání informací o změně smluvních podmínek, odesílání informací o stavu doručení zásilek, odesílání informací o provozních podmínkách Mesíka.